banner112

newyddion

  

Clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint

 

Mae clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint, a dalfyrrir fel COPD, yn glefyd yr ysgyfaint sy'n bygwth bywyd yn raddol, gan achosi anawsterau anadlu (mwy llafurus i ddechrau) ac sy'n gwaethygu'n hawdd ac yn achosi afiechydon difrifol.Gall ddatblygu'n glefyd y galon yr ysgyfaint a methiant anadlol.Nododd y cyfnodolyn meddygol awdurdodol rhyngwladol “The Lancet” am y tro cyntaf fod nifer y cleifion â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint yn fy ngwlad tua 100 miliwn, ac mae wedi dod yn glefyd cronig “ar yr un lefel” â gorbwysedd a diabetes.

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn nodi nad oes iachâd ar gyfer clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint, ond gall triniaeth leddfu symptomau, gwella ansawdd bywyd a lleihau'r risg o farwolaeth.

Symptomau clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint yw dirywiad graddol ac anawsterau anadlu hirdymor wrth roi grym, sydd yn y pen draw yn arwain at ddiffyg anadl wrth orffwys.Mae'r clefyd yn aml yn cael ei danddiagnosio a gall fod yn fygythiad bywyd.

 

Awyru anfewnwthiol ac awyrydd cartref

Wrth i'r afiechyd waethygu, bydd llawer o gleifion yn cael hypoxemia.Hypoxemia yw prif achos gorbwysedd yr ysgyfaint a chlefyd y galon yr ysgyfaint.Mae hefyd yn achos pwysig o anhwylderau metabolaidd a chamweithrediad organau pwysig.Gall therapi ocsigen cartref hirdymor ac awyru anfewnwthiol gyda pheiriant anadlu wella symptomau hypocsia a rheoli symptomau cleifion COPD.Ffordd bwysig o ddatblygu afiechyd.

 

Mae awyru anfewnwthiol yn cyfeirio at awyru pwysedd positif lle mae'r peiriant anadlu wedi'i gysylltu â'r claf trwy'r geg neu'r mwgwd trwynol.Mae'r peiriant yn darparu llif aer cywasgedig i agor y llwybr anadlu rhwystredig, cynyddu awyru alfeolaidd, a lleihau'r gwaith o anadlu, heb fod angen sefydlu llwybr anadlu artiffisial ymledol.

Gellir dweud bod clefyd clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint yn glefyd anghildroadwy.Wrth reoli therapi teuluol, mae angen triniaeth feddygol, ac mae cydweithrediad peiriant anadlu anfewnwthiol lefel ddeuol yr un mor bwysig.Gall defnyddio peiriant anadlu anfewnwthiol dwy lefel leihau cadw carbon deuocsid wrth ddiwallu anghenion cyflenwad ocsigen y claf, ac mae ganddo effaith amddiffynnol dda ar ysgyfaint, calon a meinweoedd ac organau eraill y claf;ar yr un pryd, mae'n lleihau cyfnod ymosodiad acíwt y claf ac yn lleihau'n anuniongyrchol yr ysbyty.Mae nifer o weithiau a chostau meddygol enfawr yn gwella ansawdd bywyd cleifion.Amser post: Ebrill-27-2021